Hündinnen

Zehty vom St.-Michaels-Berg
W.T.
11.05.2021
V: Zet vom Napte-Emmer-Eck
M: Yomia vom St.-Michaels-BergHome

---------------------------------------------------------------------------------------

Romy vom St.-Michaels-Berg
W.T.
18.07.2020
V: Xandur von der Pfalzperle
M: Yacky vom St.-Michaels-BergHome

---------------------------------------------------------------------------------------

Kamoa vom St.-Michaels-Berg
W.T.
15.03.2016 HD fast normal ED normal IPO1 gekört
V: Taifun vom St.-Michaels-Berg
M: Sydney vom St.-Michaels-BergHome

---------------------------------------------------------------------------------------

Kijomi vom St.-Michaels-Berg
W.T. 10.05.2019 HD-ED normal
V: Willy vom Kuckucksland
M: Praga vom St.-Michaels-Berg


Home

--------------------------------------------------------------------------

Pearl vom St.-Michaels-Berg
W.T. 14.01.2020, HD/ED normal
V: Uno vom Tönsbrock
M: Senna vom St.-Michaels-Berg


Home

--------------------------------------------------------------------------

Gucci vom St.-Michaels-Berg
W.T. 17.11.2018 HD-ED normal IPG 1
V: Cyrus vom Osterberger-Land
M: Bently vom St.-Michaels-Berg


Home

--------------------------------------------------------------------------

 

Yomia vom St.-Michaels-Berg
W.T.
12.01.2018 HD fast normal ED normal IGP1 2022/2023 gekört
V: Jimmy vom St.-Michaels-Berg
M: Praga vom St.-Michaels-BergHome

-------------------------------------------------------------------------------------

Yacky vom St.-Michaels-Berg
W.T.
12.01.2018, 2022/2023 gekört
V: Jimmy vom St.-Michaels-Berg
M: Praga vom St.-Michaels-BergHome

-------------------------------------------------------------------------------------

Senna vom St.-Michaels-Berg
W.T.
22.01.2017 HD-ED normal, gekört lebenszeit
V: Whillo vom Klostermoor
M: Jolie vom St.-Michaels-BergHome

-------------------------------------------------------------------------------------

Schila vom St.-Michaels-Berg
W.T.
22.01.2017 HD-ED normal
V: Whillo vom Klostermoor
M: Jolie vom St.-Michaels-BergHome

-------------------------------------------------------------------------------------

Praga vom St.-Michaels-Berg
W.T. 22.05. . 2012 HD-ED normal IPO 1
V:
Pakros vom Pendler
M: Wasca vom St.-Michaels-Berg


Home

-------------------------------------------------------------------------------------

Eskira vom St.-Michaels-Berg
W.T.24.09.2010  IPO 2 Körkl. HD-ED normal
V: Yello vom St.-Michaels-Berg 
M: Hope vom St.-Michaels-Berg


Home

--------------------------------------------------------------------------